Cultural differences

CROSS CULTURAL COMPETENCE

A 20 min. introduction to the reasons why it is not that easy and how one can improve

THE CULTURAL COMPETENCE SPIRAL <-- link to all versions

Below links to ENGLISH, FRANÇAIS, DANOIS, & ESPAÑOL (16 - 20 min. each .)

La spirale de la compétence culturelle
Den kulturelle kompetence spiral
The cultural competence spiral

CULTURAL MISUNDERSTANDINGS IN AN INTERNATIONAL COMPANY

English : CLICK HERE TO SEE SOME VIDEOS IN ENGLISH

Español : CLICK HERE TO SEE SOME VIDEOS IN SPANISH
(Como fue improvisada la conferencia digo jornalista en vez de periodista. )

Français : CLICK HERE TO SEE SOME VIDEOS IN FRENCH

Dansk/Danois/Danes/Danish : CLICK HERE TO SEE SOME VIDEOS IN DANISH

LEDERENS INTERKULTURELLE KOMPETENCER

Sådan udnytter du kulturelle forskelle og bliver god til interkulturel kommunikation

Et 100 minutters oplæg delt i 6 dele af henholdsvis 17, 10, 19, 16, 18 og 19 min.

MORE VIDEOS IN DANISH :

SAMARBEJDSVANSKELIGHEDER I ET INTERNATIONAL KONCERN

Dette er en relativ kort præsentation af resultaterne fra en undersøgelse fra 2010, hvor jeg interviewede 60 ansatte i en international koncern om deres oplevelser og indtryk af samarbejdet. Halvdelen af de ansatte arbejder i Danmark. Den anden halvdel er ansat på hovedsædet og på forskellige fabrikker i Frankrig. Undersøgelsen slog hurtigt fast, at parterne var gået galt af hinanden – og resultaterne er efterfølgende blevet bearbejdet i alle led af organisationen. Det, der præsenteres her er den del af resultaterne, som har almen gyldighed og interesse.

Det centrale problem i interkulturel kommunikation er, at man nemt finder tydelige beviser på, at man har tolket rigtigt, hvor man faktisk har tolket helt forkert. Det kom tydeligt frem i undersøgelsen. Begge parter havde travlt med at få bekræftet sine fordomme.

Begge grupper ligner fuldstændigt hinanden i den måde, hvorpå de bebrejder den anden for at være noget, den ikke er. Alle er nemlig optaget af det samme: At udføre et godt stykke arbejde, at opnå respekt, at være åbne overfor omgivelserne, velvillige, dynamiske, moderne og gæstfrie. Men alle gav også klart udtryk for, at modparten bestemt ikke levede op til nogle af delene. Undersøgelsen viste imidlertid at de tog fejl.

Det hele er produceret af fotograf Anders Boe, fra Syddansk Universitets Center for Kunst og Videnskab.

Short version shown on Danish television